Lưu trữ NOAH Actuator | Van Công Nghiệp An Thịnh Phát